Komplexní služby v oblasti BOZP

Dokumentace BOZP

Potřebujete pomoci při vedení dokumentace BOZP? Volejte +420 734 690 461 nebo pište na adresu petr.lips@egem.cz.

Nejdůležitější oblasti dokumentů BOZP, které je zaměstnavatel povinen vést:

 • • dokumentace k objektům a pracovištím
 • • dokumentace k řízení rizik
 • • dokumentace kategorizace prací
 • • dokumentace k pracovně lékařským službám
 • • dokumentace k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • • dokumentace ke školení bezpečnosti práce
 • • dokumentace k pracovním činnostem
 • • dokumentace k provozovaným strojům, technickým zařízením, přístrojům a nářadí
 • • dokumentace k nebezpečným chemickým látkám a směsím
 • • dokumentace k preventivní činnosti
 • • dokumentace k pracovním úrazům
 • • dokumentace požární ochrany
 • • dokumentace k ochraně před výbuchem

Z uvedeného je patrné, že dokumentace BOZP má obrovský rozsah. Vypracování některých dokumentů vyžaduje značné odborné znalosti, dokonalé znalosti pracovního prostředí nebo podmínek prací. Jiné dokumenty dokonce zaměstnavatel zpracovat nemůže a musí spoléhat na třetí strany.

Přehled dokumentace BOZP, které je zaměstnavatel povinen vést.

Dokumentace k objektům a pracovištím
Kolaudační souhlas, projektová dokumentace skutečného provedení objektu
Dokumentace k řízení rizik
Dokumentace o provádění procesu hodnocení a řízení rizik, dokumentace o informování o rizicích mezi zaměstnavateli, písemná dohoda zúčastněných zaměstnavatelů
Dokumentace kategorizace prací
Dokumentace o zařazení prací do kategorií, oznámení/návrh na zařazení prací do kategorií, souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, protokoly o měření rizikových faktorů pracovních podmínek, evidence rizikových prací
Dokumentace k pracovně lékařským službám
Smlouva s poskytovatelem pracovně lékařských služeb, žádost o lékařskou prohlídku, lékařský posudek, záznam o dohledu lékaře u zaměstnavatele
Dokumentace k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP, seznam poskytovaných OOPP, dokumentace o stanovení dalších požadavků na OOPP u zaměstnavatele, průvodní a provozní dokumentace k OOPP
Dokumentace ke školení bezpečnosti práce
Dokumentace o stanovení obsahu školení, stanovení lhůt školení BOZP, doklady o provedeném školení, dokumentace o stanovení způsobu ověření znalostí, doklady o provedeném ověření znalostí
Dokumentace k pracovním činnostem
Pracovní postupy zaměstnanců, místní řád skladu
Dokumentace k provozovaným strojům, technickým zařízením, přístrojům a nářadí
Průvodní dokumentace, provozní dokumentace, dokumentace o určení vnějších vlivů působících na elektrická zařízení, místní provozní bezpečnostní předpisy, místní provozní bezpečnostní předpis zařízení pro plynulou dopravu materiálů, místní provozní bezpečnostní předpis pro stabilní skladovací zařízení sypkých hmot, místní provozní bezpečnostní předpis pro práce na pracovištích v lese a obdobných pracovištích, provozní řád kotelny
Dokumentace k nebezpečným chemickým látkám a směsím
Bezpečnostní listy k nebezpečným chemickým látkám a směsím, písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
Dokumentace k preventivní činnosti
Doklad o roční prověrce BOZP, doklady o preventivních kontrolách dodržování stanovených opatření BOZP, doklad o projednání činností BOZP s „odbory“
Dokumentace k pracovním úrazům
Kniha úrazů, záznam o úrazu, záznam o úrazu – hlášení změn, dokumentace o odškodnění pracovních úrazů
Dokumentace požární ochrany
Dokumentace k ochraně před výbuchem
Příkaz V k práci ve výbušném prostředí

Výše uvedený rozsah dokumentace BOZP není zcela kompletní. Chybí zejména některé velmi specifické dokumenty. Uvedený přehled v relevantním rozsahu je ale dokumentací BOZP, kterou by měl vést každý zaměstnavatel bez ohledu na to, zda má jednoho, či tisíc zaměstnanců.